Kompetens

LN Industrimontage AB utför reparationer av maskiner och utrustning inom gruv, stål och pappersindustrin. Vi tillgodoser kunden med kompetenta personer efter behov i specifika och kunskapskrävande uppdrag. Därför har vi valt att ha en stab, av för oss väl kända personer där vi har kontroll på deras kompetenser och personliga egenskaper.

Kvalitet

Vårt kvalitetsarbete innebär att vi ser över våra rutiner för att ständigt förbättra oss. Vi kontrollerar och utvecklar de personer som vi anlitar, genom kontinuerlig kontakt inför planering och bemanning inför kommande projekt. Vi ser till att de har rätt utbildning, behörigheter och de tillstånd som krävs.

Verksamhetspolicy

Vårt miljöarbete innebär att vi strävar efter att vår miljöpåverkan ska minska och helst elimineras. Vi ska följa lagar och andra krav. Det gör vi genom att identifiera våra miljöaspekter, ta tag i det som uppstår samt ge återkommande information till våra anlitade personer om den miljöpåverkan vi har.

Vi följer de restriktioner med avfallssortering som kunden har på plats och sorterar vårt eget avfall. Vi eftersträvar att sänka vår miljöpåverkan i våra transporter genom samåkning samt samtransporter. Vi gör våra inköp lokalt.

Vi är certifierade enligt ISO3834-3, ISO9001, ISO14001, EN1090-1, EN15085-2.

Alkohol och drogpolicy

Arbeten inom LN Industrimontage AB verksamheter får ej förekomma under påverkan av alkohol, droger (droger likställs med narkotika, olagliga dopingmedel, starka varningsmärkta mediciner och tablettmissbruk).

LN Industrimontage AB skall vara en arbetspartner där effektiviteten, säkerheten och trivseln inte får äventyras av alkohol och droger. Alkohol och droger får aldrig äventyra arbetet ute hos kund. Varje anställd är skyldig att agera när misstanke om annan anställd har alkohol- eller andra missbruksproblem. Arbetsgivaren ansvarar för vägledning när det gäller handläggning av alkoholfrågor.

Den som använder läkemedel som kan påverka arbetsförmågan bör berätta detta för sin närmaste chef, som gör bedömningen om personen under en period behöver ändra sina arbetsuppgifter.

LN Industrimontage AB har ett handlingsprogram där företaget erbjuder rehabilitering till den anställde för att ge en möjlighet att få återkomma till arbetet.

Slumpmässiga alkohol- och drogtester kan utföras när som helst på arbetstid under anställningen oavsett arbetsort.