Kompetens

LN Industrimontage AB utför reparationer av maskiner och utrustning inom Gruv, stål och pappersindustrin. Vi tillgodoser kunden med kompetenta personer efter behov i specifika och kunskapskrävande uppdrag. Därför satsar vi på utbildning och kompetenshöjande åtgärder av personal för att kunna möta kundernas krav.

Vårt kvalitetsarbete innebär att vi ser över våra rutiner för att ständigt förbättra oss. Vi följer upp genom kontrollprogram framtagna av arbetsledningen.

Vi ser till att all personal har rätt utbildning och kompetens med tillhörande behörigheter och de tillstånd som krävs. Vårt miljöarbete innebär att vi strävar efter att vår miljöpåverkan ska minimeras och helst elimineras. Vi följer lagar och andra krav som industrianläggningar och kunder kräver. Det gör vi genom att identifiera samtliga miljöaspekter, ta tag i det som uppstår samt ge återkommande information till personalen om den miljöpåverkan vi har.

Vi följer de restriktioner med avfallssortering som kunden har på plats och sorterar vårt eget avfall. Vi eftersträvar att sänka vår miljöpåverkan i våra transporter genom samåkning samt samtransporter. Vi gör våra inköp lokalt där detta är möjligt.

Vi är certifierade enligt ISO 9001,ISO14001,ISO 15085, ISO 3834-3, EN 1090-1

Kvalitet

Vårt kvalitetsarbete innebär att vi ser över våra rutiner för att ständigt förbättra oss. Vi kontrollerar och utvecklar de personer som vi anlitar, genom kontinuerlig kontakt inför planering och bemanning inför kommande projekt. Vi ser till att de har rätt utbildning, behörigheter och de tillstånd som krävs.

Verksamhetspolicy

LN Industrimontage AB utför reparationer av maskiner och utrustning inom Gruv, stål och pappersindustrin. Vi tillgodoser kunden med kompetenta personer efter behov i specifika och kunskapskrävande uppdrag. Därför satsar vi på utbildning och kompetenshöjande åtgärder av personal för att kunna möta kundernas krav samt följa gällande lagar, regler och föreskrifter. Vi ska ha ett effektivt ledningssystem för Hälsa, Säkerhet och Miljö som genom aktivt arbete som ska ge ständiga förbättringar. Vårt kvalitetsarbete innebär att vi ser över våra rutiner för att ständigt förbättra oss.

Vi följer upp genom kontrollprogram framtagna av arbetsledningen. Vi arbetar förebyggande och systematiskt HMS-arbete som leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla på arbetsplatsen. Det innebär bland annat arbete med Organisatorisk och social arbetsmiljö, riskanalyser och möjlighet till läkarundersökningar vid arbetsrelaterade sjukdomar och symptom. Alla anställda ska använda anvisad skyddsutrustning, rapportera tillbud och olyckor samt påtala brister och föreslå förbättringar. All personal förväntas aktivt bidra till en säker och trivsam arbetsmiljö och i möjligaste mån förebygga olyckor, sjukdom och negativ miljöpåverkan. Vi ser till att all personal har rätt utbildning och kompetens med tillhörande behörigheter och de tillstånd som krävs.

Vårt miljöarbete innebär att vi strävar efter att vår miljöpåverkan ska minimeras och helst elimineras. Vi följer de lagar och andra krav som industrianläggningar och kunder kräver. Det gör vi genom att identifiera samtliga miljöaspekter, ta tag i det som uppstår samt ge återkommande information till personalen om den miljöpåverkan vi har. Vi följer de restriktioner med avfallssortering som kunden har på plats och sorterar vårt eget avfall. Vi eftersträvar att sänka vår miljöpåverkan och våra transporter genom samåkning samt samtransporter. Vi gör våra inköp lokalt där detta är möjligt.

Vi är certifierade enligt ISO 9001;2015, ISO14001;2015, ISO 15085-2;2007 ISO 3834-3;2005 , ISO 1090-1;2009.

Alkohol och drogpolicy

Vid olycksfall/tillbud ska närmsta chef tillse att samtliga involverade medarbetare genomgår ett alkohol- och drogtest, detta sker som ett led i utredningen av arbetsplatsolyckan.

Vid misstanke om alkohol- eller drogpåverkan, kontaktas chef. Chefen har därefter ansvar för att ett alkohol- och drogtest genomförs.

Ovanstående tester sker enligt LN Industrimontage AB:s rutiner, så vida inte polis är involverad, då sker provtagningen enligt deras rutiner.

• Slumpvisa kontroller sker enligt följande rutiner som LN Industrimontage AB antagit.