Företagspolicy avseende coronavirus covid-19

LN Industrimontage åtföljer Folkhälsomyndighetens samtliga rekommendationer gällande coronaviruset covid-19.

Läs: www.folkhalsomyndigheten.se  |  Läs: Åtgärder LN Industrimontage AB

Helhetslösningar av det mesta inom metallkonstruktion

LN Industrimontage AB i Boden tillverkar och reparerar maskiner och utrustning inom gruv-, stål- och pappersindustrin. Vi har verkstäder i Boden och Piteå samt även kontor i Luleå men arbetar över hel Norrbotten.

 Cad-ritningar

Med hjälp av vår konstruktör tar vi fram konstruktionsritningar i 3-d.
Kontakta oss för mer information.

Digital Broschyr

Kvalitet & Precision

Din specialist inom den tunga industrin. Vi utför flera olika tjänster inom den tunga industrin, där vi besitter en stor och bred kompetens och utför allt med hög kvalitet och precision.

Läs vår broschyr

Våra kunder

LN Made in Sweden

Eget varumärke

Med vårt eget varumärke LN MADE IN SWEDEN tillverkar vi specifika delar efter kundens behov.

Värdegrunder

Vi tillgodoser kunden med kompetenta personer efter behov i specifika och kunskapskrävande uppdrag. Därför har vi valt att ha en stab, av för oss väl kända personer där vi har kontroll på deras kompetenser och personliga egenskaper.
Vårt kvalitetsarbete innebär att vi ser över våra rutiner för att ständigt förbättra oss. Vi kontrollerar och utvecklar de personer som vi anlitar, genom kontinuerlig kontakt inför planering och bemanning inför kommande projekt. Vi ser till att de har rätt utbildning, behö- righeter och de tillstånd som krävs.

LN Industrimontage AB utför reparationer av maskiner och utrustning inom Gruv, stål och pappersindustrin. Vi tillgodoser kunden med kompetenta personer efter behov i specifika och kunskapskrävande uppdrag. Därför satsar vi på utbildning och kompetenshöjande åtgärder av personal för att kunna möta kundernas krav.

Vårt kvalitetsarbete innebär att vi ser över våra rutiner för att ständigt förbättra oss. Vi följer upp genom kontrollprogram framtagna av arbetsledningen.

Vi ser till att all personal har rätt utbildning och kompetens med tillhörande behörigheter och de tillstånd som krävs. Vårt miljöarbete innebär att vi strävar efter att vår miljöpåverkan ska minimeras och helst elimineras. Vi följer lagar och andra krav som industrianläggningar och kunder kräver. Det gör vi genom att identifiera samtliga miljöaspekter, ta tag i det som uppstår samt ge återkommande information till personalen om den miljöpåverkan vi har.

Vi följer de restriktioner med avfallssortering som kunden har på plats och sorterar vårt eget avfall. Vi eftersträvar att sänka vår miljöpåverkan i våra transporter genom samåkning samt samtransporter. Vi gör våra inköp lokalt där detta är möjligt.

Vi är certifierade enligt ISO 9001,ISO14001,ISO 15085, ISO 3834-3, EN 1090-1

ALKOHOL OCH DROGPOLICY

Vid olycksfall/tillbud ska närmsta chef tillse att samtliga involverade medarbetare genomgår ett alkohol- och drogtest, detta sker som ett led i utredningen av arbetsplatsolyckan.

Vid misstanke om alkohol- eller drogpåverkan, kontaktas chef. Chefen har därefter ansvar för att ett alkohol- och drogtest genomförs.

Ovanstående tester sker enligt LN Industrimontage AB:s rutiner, så vida inte polis är involverad, då sker provtagningen enligt deras rutiner.

• Slumpvisa kontroller sker enligt följande rutiner som LN Industrimontage AB antagit.

För frågor och information

Kontakta oss